anasiad
GÜÇLÜ EKONOMİ
           BAĞIMSIZ TÜRKİYE

ANASİAD'la Tanışın

ANASİAD KURULUŞ BİLDİRGESİ

ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (ANASİAD); Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik alanda sivil toplum örgütlenmesine güç katmak, sosyal ve ekonomik projeler planlamak, üretmek ve uygulamak amacıyla Bursa iş dünyasının önde gelen sanayici ve işadamları tarafından kurulmuştur.

ANASİAD, toplumun bütün katmanları itibariyle her Türk vatandaşının, “Bugün ülkem için ne yaptım, ne ürettim, yarın daha faydalı olmak için ne yapmalıyım” düşüncesine sahip, üretici bir birey olması gerektiğini düşünmektedir.

ANASİAD, jeopolitik açıdan bölgesinde ve dünyada çok önemli bir konuma sahip olan Türkiye’nin ekonomik anlamda da güçlü bir devlet olması gerektiği görüşündedir.Ülkemiz sahip olduğu genç nüfusu ve kaynakları, gerek dünya ve gerekse bölge ülkelerinin ticari ve ekonomik olarak haksız üstünlükler elde etmesini ve ülkelerin birbirleri üzerine siyasi ve ekonomik tahakküm oluşturmasını engelleyebilecek bir konumdadır.

ANASİAD, ülkenin milli gücünü teşkil eden ekonomik, askeri, coğrafi, teknoloji ve bilişim ve sosyal unsurların kullanılarak bunları milli hedefler doğrultusunda yöneten ve yönlendiren, ulusal çıkarlar doğrultusunda etkin bir dış politika üreten ve izleyen, bu unsurların kendi aralarında koordinasyonlarını sağlayan kurumlara sivil toplum kuruluşlarının da destek olması gerektiği ve bu konuda öncü olacağı görüşündedir.

ANASİAD, bu ülkenin doğal kaynaklarının çok zengin olduğunu ve bunların üretime katılmasının ekonomik gücü arttıracağını, ekonomik bağımsızlığın elde edilmesinin en önemli unsuru olduğunu kabul kabul ederek, doğal kaynakların ekonomiye katılımı noktasında özel sektörün, Türk sanayici ve işadamının önündeki engellerin kaldırılması, dünya ticareti ile rekabet şartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi görüşündedir.

ANASİAD, Türk sanayici ve işadamının iş yapma ve üretme gayreti içerisindeyken, oluşan ticari risklerin dünya ticaretindeki ticari riskler seviyesine çekilmesi gerektiğine inanmaktadır.Devletin riske ortak olmayan ama ticari her türlü gelirin ortağı olması mantığını kabul etmeyen ANASİAD, ekonomik krizlerden ilk ve en çok etkilenen sanayici ve işadamının önüne engeller koyan değil, fırsatlar yaratan bir devlet politikası talep etmektedir.

ANASİAD, bu ülkenin kalkınması için özelleştirmenin kaçınılmaz olduğuna ve özel sektörün bu ülke kaynaklarını etkin bir şekilde üretime katması gerektiğine inanmaktadır.Ancak çıkılması, yabancı sermaye konusunda inisiyatifin elden bırakılmaması gerektiğini savunmaktadır.Bununla birlikte ülke kaynaklarının üretime katılması sürecinde, dünya ticaretinde yer alan yabancı sermayenin de kullanılması, yabancı sermayenin bu ülkede üretime ve istihdama katkıda bulunacak yeni yatırımlara teşvik edilmesi gerektiği görüşündedir.

ANASİAD, Avrupa Birliğine karşı olmamakla birlikte, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye bakışının; Bölgesel, coğrafi, ekonomik bir birliktelik ile medeniyetlerin kaynaşması olarak görmek yerine, tamamen sömürgeci bir zihniyet ve Hıristiyan birliği düşüncesi ile Türk Milletinin milli ve manevi değerlerine yaklaşmalarının, Türk milletini adeta ikinci sınıf vatandaş görerek, ülkemiz insanlarına ve işadamlarına bu tür aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu, Avrupa Birliği’ne girebilmek adına Türk ulusunun değerlerinden ve ülkemizin çıkarlarından tavizler verilmemesi görüşündedir.

ANASİAD; dünyanın belki de en gelişmiş vatandaşlık yasasına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının etnik kökenlerinden dolayı kimlik sorunu olduğunu kabul etmiyor ve bu yapay gündemin Türk ulusunun fertleri değil, ülkemiz üzerinde sömürgeci emeller besleyen dış güç odaklı bölücü terör sorunu olduğu görüşündedir.

Türk milletinin onurlu geçmişine sahip çıkan ve aydınlık geleceğine inanan biz ANASİAD üyeleri:

Tüm bu görüşler doğrultusunda;

-Ülkenin gayri safi milli hasılasının sürekli artış göstermesi,

-Gelir dağılımındaki adaletsizliğin düzeltilmesi,

-Üretime dönük yatırımların arttırılması ve bilimsel çalışmalarla geliştirilmesi ve böylelikle istihdam alanlarının genişletilip işsizliğin azaltılması,

-Ekonomi dünyasında iş ahlakının sağlanması ve geliştirilmesi ile haksız rekabetinin önüne geçilmesi,

-Ülkesini ve ulusunu seven genç sanayici ve işadamları yetiştirilmesi için çalışmalar yapacaktır.

anasiad
Sanalnet